Trien-khai-hai-hau

Tên dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống Core Banking cho TYM

Khách hàng: Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Một thành viên Tình Thương (TYM)

Ngày hoàn thành: 05/10/2020

Kỳ vọng của khác hàng khi triển khai dự án:

Hoàn thiện triển khai hệ thống Core Banking cho tất cả các đơn vị thành viên của TYM

Một số hình ảnh nổi bật của dự án: