BranchPlus – Ngân hàng đi muôn nơi

Mục tiêu giải pháp

 • Thu thập thông tin khách hàng mọi lúc, mọi nơi
 • Chấm điểm và xếp hạng tín dụng tự động
 • Tìm kiếm, theo dõi trạng thái từng hồ sơ vay
 • Thu thập và thống kê, phân tích dữ liêu tập trung

Cấu phần chính giải quyết

 • Đăng ký thông tin khách hàng
 • Đăng ký hồ sơ vay
 • Thu nợ
 • Theo dõi hoạt động thu nợ
 • Mở tài khoản tiết kiệm
 • Đăng ký dịch vụ SMS
 • Rút gốc / Rút lãi
 • Tất toán tài khoản

Đối tượng khách hàng

Giải pháp của chúng tôi phục vụ cho mọi ngân hàng và tổ chức tài chính, hỗ trợ nhân viên tổ chức thực hiện các hoạt động giao dịch của khách hàng tại chỗ giống như một ngân hàng di động.