logo-core

CorePlus – Giải pháp Ngân hàng lõi

Mục tiêu giải pháp

 • Quản lý thông tin tập trung
 • Giao dịch nhanh chóng, dễ dàng
 • Giảm thiểu rủi ro, kiểm soát chặt chẽ
 • Dễ dàng tích hợp với hệ thống khác

Các cấu phần chính của giải pháp

 • Quản lý khách hàng
 • Tiền gửi tiết kiệm
 • Tín dụng
 • Bảo hiểm vốn vay
 • Kế toán
 • Điều chuyển vốn
 • Quản lý kế hoạch
 • Chuyển tiền CMND
 • Hệ thống báo cáo
 • Quản trị hệ thống
 • Kho quỹ
 • Thấu chi tài khoản
 • Góp vốn cổ phần
 • Bảo lãnh

Đối tượng khách hàng

Giải pháp của chúng tôi phù hợp với mọi tổ chức tài chính và ngân hàng, giúp người dùng giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý thông tin tập trung, xử lý các quy trình nghiệp vụ nhanh chóng. Đặc biệt, hệ thống có thể dễ dàng tích hợp với các hệ thống khác của khách hàng.

Category: Products
Author: TechPlus
Date: