rlos

RLOS – Hệ thống khởi tạo khoản vay

Mục tiêu giải pháp

  • Thiết lập sản phẩm
  • Khởi tạo khoản vay
  • Tạo, cập nhập hồ sơ, báo cáo
  • Quản lý khách hàng

Các cấu phần chính của giải pháp

  • Quản lý công việc
  • Hệ thống báo cáo
  • Quản lý hệ thống

Đối tượng khách hàng

Giải pháp hướng đến đối tượng chủ yếu là các Ngân hàng với mục đích tối ưu hóa quá trình cho vay của Ngân hàng. Bằng cách số hóa dữ liệu, Ngân hàng sẽ tiết kiệm được thời gian tiến hành cho vay khi không còn phải thực hiện các thủ tục giấy tờ.

Category: Products
Author: TechPlus
Date: