ESB – Enterprise Service Bus

Mục tiêu giải pháp

  • Các công cụ phần mềm trung gian phức tạp để tích hợp các thành phần và dịch vụ riêng biệt vào một hệ thống và phân phối công việc giữa các thành phần và dịch vụ.
  • Có thể đảm nhận nhiều vai trò khác nhau như chuyển đổi giao thức, định tuyến, chuyển đổi thông điệp, ghi nhật ký …

Các cấu phần chính của giải pháp

  • Quản lý người dùng
  • Quản lý thông tin cấu hình
  • Hệ thống thống kê và báo cáo

Đối tượng khách hàng

Giải pháp có thể áp dụng với tất cả các hệ thống giao dịch của các tổ chức tài chính, giúp các tổ chức giải quyết vấn đề quản lý tập trung các hệ thống đó .

Category: Products
Tags: Banking, ESB
Author: TechPlus
Date: