simple

SIMPLE – Hệ thống quản lý ấn chỉ thông minh

Mục tiêu giải pháp

  • Giúp chi nhánh đăng ký in ấn chỉ lên hội sở
  • Tạo bản ghi ấn chỉ trắng
  • Quản lý trạng thái ấn chỉ
  • Lập đơn đặt hàng
  • Hệ thống báo cáo

Các cấu phần chính của giải pháp

  • Quản lý trạng thái ấn chỉ trắng
  • Lập đơn đăng ký cấp ấn chỉ trắng
  • Nhập/Xuất ấn chỉ trắng
  • Lập đơn đặt hàng
  • Báo cáo

Đối tượng khách hàng

Giải pháp này phù hợp với các tổ chức tài chính có quyền nhận tiền gửi tiết kiệm, giúp các tổ chức dễ dàng quản lý việc sử dụng ấn chỉ trắng cũng như đưa ra đề xuất về số lượng sử dụng trong tương lai. Đồng thời, có thể giúp tổ chức tạo lập đơn mua hàng, xuất hóa đơn và báo cáo thông tin đối với Ngân hàng Nhà nước khi cần thiết.

Category: Products
Date: