SCALE – Hệ thống đối chiếu tập trung thông minh

Mục tiêu giải pháp

  • Đối chiếu các giao dịch trong phiên thanh toán giữa các hệ thống
  • Linh hoạt theo từng hệ thống

Cấu phần chính giải pháp

  • Quản trị hệ thống
  • Tham số hệ thống
  • Hệ thống đối chiếu file
  • Hệ thống báo cáo

Đối tượng khách hàng

Giải pháp của chúng tôi phù hợp với mọi tổ chức tài chính có thực hiện chức năng thanh toán, hỗ trợ việc đối chiếu thông tin giữa các hệ thống nội bộ cũng như hệ thống ngoài của nhiều nhà cung cấp khác nhau.

Category: Products
Date: