TiMS – Hệ thống quản lý nguồn vốn thông minh

Mục tiêu giải pháp

  • Điều chuyển vốn nội bộ
  • Kinh doanh trên thị trường tiền tệ
  • Quản lý vốn đầu tư

Các cấu phần chính của giải pháp

  • Quản lý vốn dự án đi vay
  • Quản lý vốn thông thường, điều chuyển vốn, quản lý vốn chi nhánh gửi
  • Quản lý thị trường tiền tệ
  • Quản lý phải sinh
  • Quản lý vốn đầu tư
  • Hệ thống báo cáo
  • Quản trị hệ thống & tham số hóa

Đối tượng khách hàng

Giải pháp phù hợp với mọi tổ chức tài chính và ngân hàng, giúp đỡ các đơn vị quản lý, phân phối sử dụng nguồn vốn hiệu quả nhằm  t‌húc đẩy tăng trưởng, tăng cường kiểm soát và giảm thiểu rủi ro tốt hơn, đồng thời tiết kiệm được nhiều chi phí liên quan đến nguồn lực vận hành xét trên cùng một quy mô giao dịch.